Tag: เทคโนโลยี ด้านการศึกษา

เทคโนโลยีกับการศึกษา
UFABET

เทคโนโลยีกับการศึกษา

ufabet- March 16, 2020

เทคโนโลยี ด้านการศึกษา   เทคโนโลยี ด้านการศึกษา - การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้สึก การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างจรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก สภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุน ให้บุคคลเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิต   การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ... Read More