เทคโนโลยี การขนส่ง   เทคโนโลยี การขนส่ง – การขนส่ง หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง รวมถึงเครื่องทุนแรงด้วย ในมุมมองทาง เศรษฐศาสตร์ การขนส่ง คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ […]