เทคโนโลยี ชีวภาพ คืออะไร

เทคโนโลยี ชีวภาพ คือ เทคโนโลยีชีวภาพ คือ เทคโนโลยีซึ่งนำเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตหรือทางกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างตามที่เราต้องการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านอาหาร […]

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ หมายถึง เทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้เพื่อการบันทึก จัดเก็บ ประมวลผล และค้นคืนสารสนเทศ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ฮาร์ดแวร์ […]

เทคโนโลยีทางการแพทย์

เทคโนโลยี ทางการแพทย์ เทคโนโลยี ทางการแพทย์ – นวัตกรรมทางการแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพ ได้ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับตติยภูมิชั้นนำในภูมิภาคอาเซียนภายใน พ.ศ. 2560 และเป็นเครื่องการันตีสำหรับลูกค้าของโรงพยาบาลได้ว่า จะได้รับการบริการที่มีคุณภาพอย่างดีที่สุดภายใต้ความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลก เทคโนโลยีเข้าไปมีบทบาทและพลิกวิธีการทำงานของผู้คน […]

เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยี การเกษตร เทคโนโลยี การเกษตร “ภาคการเกษตร” อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งกลุ่ม S-curve ทั้งกลุ่มดั้งเดิมและกลุ่มใหม่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า แรงงานพื้นที่ทำการเกษตรกำลังลดลง […]

7 เทคโนโลยี ปี 2019 

เทคโนโลยี เทคโนโลยี (Technology) คือ การใช้ความรู้ เครื่องมือ ความคิด หลักการ เทคนิค ความรู้ ระเบียบวิธี กระบวนการตลอดจน ผลงานทางวิทยาศาสตร์ทั้งสิ่งประดิษฐ์และวิธีการ มาประยุกต์ใช้ในระบบงานเพื่อช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการทำงานให้ดียิ่ง ขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้มีมากยิ่งขึ้น […]