ประโยชน์ของเทคโนโลยี การขนส่ง

เทคโนโลยี การขนส่ง

เทคโนโลยี การขนส่ง

 

เทคโนโลยี การขนส่ง – การขนส่ง หมายถึง ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง รวมถึงเครื่องทุนแรงด้วย ในมุมมองทาง เศรษฐศาสตร์ การขนส่ง คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างหนึ่ง ที่จัดให้มีการเคลื่อนย้าย คน สัตว์ หรือสิ่งของ จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง จากความหมายของการขนส่งตามบริบท ต่างๆ ตามที่กล่าวข้างต้น พอสรุปได้ว่า การขนส่ง จึงหมายถึง การจัดให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของจากสถานที่หนึ่งไปยัง อีกสถานที่หนึ่งโดยการใช้เครื่องมือ หรือพาหนะอย่างใดอยางหนึ่ง ถ้าเป็นการขนส่งบุคคล เรียกว่า การขนส่ง ผู้โดนสาร และถ้าเป็นการขนส่ง สัตว์หรือสิ่งของ จะเรียกว่า การขนส่ง

 

ยุคของเทคโนโลยี การขนส่ง

 

การขนส่ง มีการพัฒนาโดยตลอดเริ่ม ตั้งแต่มนุษย์อาศัยพลังงาน จากธรรมชาติ ตลอดจนใช้กาลังสัตว์ เป็นพาหนะในการเดินทาง เมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมเจริญก้าวหน้ามากขึ้น มนุษย์จึงได้นาความรู้มาประยุกต์ใช้ในด้านการขนส่งโดยเฉพาะ อย่างยิ่งกับยานพาหนะหรือเครื่องมือ ประเภทต่างๆ ยุคของการพัฒนา การขนส่งอาจแบ่งตามเทคโนโลยี ของยานพาหนะที่ใช้เป็น 7 ยุคดังนี้

1.ยุคที่ใช้พลังงานจากธรรมชาติ เป็นยุคแรกของการขนส่ง ซึ่งรวมถึงการใช้กาลังของสัตว์ ในการลากจูง เช่น การใช้กวางเรนเดียร์ หรือฝูงหมาป่าเพื่อลากรถไปบนหิมะ หรือการใช้แรงลมเพื่อ การแล่นเรือใบของชาวไวกิ้ง แห่งคาบสมุทร สแกนดิเนเวีย เป็นต้น การเดินทางในยุคแรกนี้สามารถบรรทุก สิ่งของหรือคนได้จานวนจากัด และต้องใช้กาลังสัตว์ เป็นจานวนมากเมื่อเทียบกับปริมาณสิ่งของ ที่ต้องการบรรทุก

2.ยุควงล้อ เป็นยุคที่มนุษย์ เริ่มรู้จักประดิษฐ์วงล้อใช้เป็น อุปกรณ์ช่วยในการลากจูง ทาให้เพิ่มความ สามารถในการบรรทุกสิ่งของ และเดินทางได้ระยะไกล มากขึ้น แต่ยังคงใช้แรงจากสัตว์ ในการลากจูงเหมือนเดิม

3.ยุคเครื่องจักรไอน้า เกิดขึ้นในช่วงปฏิวัติ อุตสาหกรรมโดย เจมส์ วัตต์ (James Watt พ.ศ. 2279– 2360) เป็นผู้คิดค้นเครื่องจักร ไอน้า (steam engine) ซึ่งนามาใช้ในการขนส่ง ทั้งทางบกและทางน้า เช่น ใช้ในการเดินเรือประมาณศตวรรษที่ 18 และนามาใช้กับหัวรถจักร ในต้นศตวรรษที่ 19 ในยุคนี้มีการขยายตัวและ พัฒนาระบบการขนส่ง อย่างรวดเร็ว

4.ยุคมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นยุคที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้า ขึ้นแล้วนามาใช้โดยเฉพาะกับ การขนส่งทางบกในอดีต เช่น รถราง ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่ง ของการขนส่งคนในระยะใกล้ และในปัจจุบันยังใช้กันอยู่ ในหลายประเทศ

5.ยุคเครื่องยนต์ สันดาปภายใน เป็นยุคที่มนุษย์รู้จักนำความรู้ ด้านการสันดาปภายใน (internal combustion) ของเครื่องยนต์ มาประยุกต์ใช้เป็นต้นกาลังของ การขนส่งโดยนาเชื้อเพลิงน้ามันหรือแก๊ส มาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการขนส่ง ทางบก ทางน้า และทางอากาศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

6.ยุคไอพ่นและจรวด เริ่มต้นประมาณ ต้นศตวรรษที่ 20 เป็นยุคที่มนุษย์แข่งขันกัน ในรูปของความเร็ว ซึ่งต่อเนื่องจากยุคเครื่องยนต์สันดาปภายใน โดยเน้นด้านการขนส่ง ทางอากาศ ซึ่งต้องการความรวดเร็ว จึงทาให้ประหยัดเวลาในการขนส่งสินค้า และคน และยังเกี่ยวโยงกับธุรกิจด้านที่พักใน แหล่งท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมและ การขายเพื่อการบริการ ด้านการท่องเที่ยว

7.ยุคนิวเคลียร์ เป็นอีกยุคหนึ่งที่มนุษย์นาความรู้ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ สมัยใหม่ทางด้านเคมี เชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry) และฟิสิกส์นิวเคลียร์ (Nuclear Physics) เข้ามาช่วยในการขนส่ง แต่เป็นการลงทุนที่สูงมาก จึงทาให้เทคโนโลยี การขนส่งนี้จากัดอยู่กับการใช้งาน ด้านการทหาร และการค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นส่วนใหญ่

 

ประโยชน์ของการพัฒนาการขนส่ง

1.ทำให้เกิดการแข่งขันมากขึ้น

การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้มีการกระจาย สินค้าออกไปสู่ ตลาดได้กว้าง ขวางมากขึ้น สินค้าหลายชนิดสามารถ ขายในตลาดที่อยู่ห่างไกลได้ ทำให้ตลาดมีการแข่งขัน กันมากขึ้น และผู้บริโภคมีโอกาส เลือกซื้อสินค้าได้ หลากหลายมากขึ้น

2.ทำให้เกิดการ ประหยัดต่อ ขนาดในการผลิต

การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้สามารถผลิตสินค้า ได้ในปริมาณมาก ๆ ซึ่งจะเกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเครื่องจักร และแรงงานที่ใช้ในการผลิต นอกจากนี้ยังช่วย ให้มีความอิสระ ในการเลือกสถานที่ตั้งของโรงงาน โดยไม่จำเป็นต้องใกล้กับแหล่งตลาดอีกด้วย

3.ทำให้สินค้าที่จำหน่ายมีราคาลดลง

การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะช่วยทำให้ต้นทุนของการขนส่งลดต่ำลง ดังนั้นผลของการที่ต้นทุนค่าขนส่งลดลง ก็จะทำให้ราคาสินค้าที่จำหน่ายลดลงตามไปด้วย

 

 

กลับสู่หน้าหลัก https://thinng.com/