เทคโนโลยีการเกษตร

เทคโนโลยี การเกษตร

เทคโนโลยี การเกษตร

เทคโนโลยี การเกษตร “ภาคการเกษตร” อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งกลุ่ม S-curve ทั้งกลุ่มดั้งเดิมและกลุ่มใหม่ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) ได้แก่ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 

ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่า แรงงานพื้นที่ทำการเกษตรกำลังลดลง ประกอบกับกฎระเบียบทางการค้าที่เข้มงวดมากขึ้น กดดันให้ภาคการเกษตรของไทยต้องเร่งปรับตัวเข้าสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ หรือเกษตรอัจฉริยะ 

ผ่านการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือบิ๊กดาต้า ด้านพัฒนาข้อมูล ปริมาณผลผลิตและพื้นที่ปลูกแบบ near real time รวมทั้งพัฒนาแอพลิเคชั่นสำหรับการตรวจสอบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช เป็นต้น

นอกจากนี้ คาดว่าจะลดความสูญเสีย ลดต้นทุน ลดปริมาณการใช้สารป้องกัน กำจัดศัตรูพืช ปุ๋ยเคมี น้ำ และการใช้แรงงาน เพิ่มรายได้เกษตรกร สามารถคาดการณ์ปริมาณผลผลิตได้ อย่างแม่นยำเพื่อสนับสนุนด้านการตลาด ช่วยใน การวางแผนการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพ ทางการตลาดสนับสนุน การทำตลาดล่วงหน้า

การใช้เทคโนโลยีในการเกษตร ดูจะไม่เป็นเรื่องที่ไปด้วยกันได้ซักเท่าไหร่ แต่เทคโนโลยีแสดงให้เห็นว่ามันสามารถทำได้ทุกอย่าง แม้แต่เรื่องเกี่ยวกับการเกษตร ด้วยการประดิษฐ์ Mobile App สำหรับเกษตรกร พวกเขาสามารถใช้ App เช่น “FamGraze” เพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้นและแม่นยำ ยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น App”FamGraze” จะช่วยให้เกษตรกร จัดการหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้นโดยการแนะนำอาหารที่ถูก ที่สุดสำหรับปศุสัตว์ของตน app นี้จะคำนวณ ปริมาณของหญ้าสัตว์ของคุณมี ในเขตข้อมูล ช่วยให้คุณมีเวลามากขึ้น ในขณะที่อยู่ในไร่

 

การเกษตรแม่นยำโตแรง

ตัวเลขเมื่อปีที่ผ่านมา ระบุว่า โซลูชั่นระบบฮาร์ดแวร์ มีสัดส่วนมากกว่า 72% ของตลาด การเกษตรอัจฉริยะทั่วโลก แอพพลิเคชั่นด้านการเก็บเกี่ยวผลผลิต การเกษตรที่แม่นยำ ได้รับความนิยมสูงมาก มีส่วนแบ่งตลาดมากกว่า 31% ตัวอย่างแอพพลิเคชั่นด้านนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์น้ำในดิน (precision irrigation), การคาดการณ์ และ ตรวจวัดผลผลิต (yield monitoring and forecasting), การให้ปุ๋ย/ยาฆ่าแมลง (variable rate), การสอดส่องพืชผล (crop scouting) และการบันทึกและการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น

อีกปัจจัยสนับสนุนการทำการเกษตร รูปแบบใหม่ๆ ซึ่งจะได้ผลยิ่งขึ้นถ้านำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย ก็เนื่องมาจากการเติบโต ของพื้นที่เมือง และความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผลผลิต ทางการเกษตรที่สดใหม่ตลอดปี โดยไม่ถูกจำกัดกับฤดูกาลผลิตแบบวิถีเกษตรเดิมๆ เหล่านี้ทำให้เห็นการทำเกษตรในร่ม (indoor farming) มากขึ้น

ทั้งนี้ ถ้ามองในภาพรวมทั่วโลก ภูมิภาคอเมริกาเหนือ ถือเป็นผู้นำตลาดเกษตรอัจฉริยะระดับโลก และมีความต้องการทางการตลาดสูงมาก ขณะที่ เม็กซิโก เป็นประเทศที่ได้รับการคาดหมายว่าจะเป็นตลาดที่เติบโตที่สุดในช่วง 5 ปีจากนี้

สำหรับเอเชีย-แปซิฟิก ถูกยกให้เป็นตลาด ที่มีอัตราเติบโตเร็วที่สุด ในช่วงปี ค.ศ. 2017 – 2022 มีปัจจัยขับเคลื่อน ได้แก่ ขนาดประชากรเมืองเพิ่มขึ้น สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ต ในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตร และการส่งเสริมการ ลงทุนจากรัฐบาล ที่สำคัญยังได้แรงหนุนจาก 2ประเทศใหญ่ในภูมิภาคอย่าง จีน และอินเดีย ที่จะหนุนให้ขยับเป็นผู้นำด้านเกษตรอัจฉริยะในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

 

1.ฝูงบินอากาศยานไร้คน สำหรับภารกิจฝนหลวง และการบินเกษตร

เทคโนโลยีการบินและอวกาศเข้ามามีส่วนช่วยในอุตสาหกรรมการเกษตรด้านการเก็บข้อมูลของพื้นที่เกษตร ปกติจะใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในวงกว้างซึ่งมีข้อจำกัดในด้านความละเอียดของภาพและขนาดของข้อมูล จึงมีผู้พัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน ผ่านความร่วมมือกับหลากหลายหน่วยงาน เพื่อช่วยอุตสาหกรรมการเกษตร ในด้านพยากรณ์อากาศและการทำฝนหลวง สามารถสำรวจพื้นที่การเพาะปลูก มีความละเอียดของภาพถ่ายสูงกว่าภาพถ่ายดาวเทียม สามารถติดตามพื้นที่เพาะปลูกได้ละเอียดมากกว่าที่เคย และสามารถระบุความต้องการปุ๋ยของพืชในแต่ละส่วน พร้อมตำแหน่งพิกัดอย่างแม่นยำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการเกษตรได้มากมายทีเดียว

 

2.เครื่องตรวจสอบและคัดแยกไข่ที่มีโอกาสฟักอัตโนมัติ

เพราะอุตสาหกรรมไก่เติบโตขึ้นทุกปี การฟักไข่ก็เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ไม่ใช่ไข่ทุกฟองที่สามารถฟักออกเป็นตัวได้หรือรับประทานได้ เพราะไข่บางฟองมีเชื้อตาย มีรอยร้าว และอื่นๆ หากเราปล่อยให้ไข่เหล่านี้เข้าไปรวมกัน ไข่ที่เสียจะเน่าและทำให้เกิดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ส่งผลให้ไข่ใบอื่นๆหรือลูกเจี๊ยบที่ออกมาเกิดความเสียหาย จึงเกิดแนวคิดออกแบบและสร้างเครื่องตรวจสอบและคัดแยกไข่ที่มีโอกาสฟักอัตโนมัติขึ้นมา โดยใช้การสแกนประมวลผลภาพจากกล้องในการระบุไข่เสียและใช้ระบบแขนกลในการคัดแยกไข่ดี-ไม่ดีออกจากกัน

 

3.หุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็กเพื่อการศึกษา

ในอนาคตหุ่นยนต์กำลังจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนสนใจศึกษาหาความรู้ในด้านนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการพัฒนาประเทศ หุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็กจึงถูกออกแบบโดยนำกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างฟุตบอลและเทคโนโลยีหุ่นยนต์เข้ามาผสมกัน ตัวระบบจะถูกออกมาให้ง่ายต่อการใช้งานและการเข้าใจ เหมาะที่จะนำไปสอนเด็กๆ หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่สนใจด้านหุ่นยนต์แต่ไม่มีความรู้พื้นฐานได้อีกด้วย

 

4.เครื่องกรีดมะขามฝักเพื่อการแปรรูป และเครื่องแยกเมล็ดจากเนื้อมะขาม

หมดปัญหาเรื่องแรงงานคนในการการแปรรูปมะขามเพราะมีการพัฒนาเครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการแปรรูปมะขามทดแทนการใช้แรงงานคน ตั้งแต่การคัดแยก การแกะเปลือก ล่าสุดได้มีการพัฒนาสร้างเครื่องแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขาม โดยใช้กระบวนการกรีดฝักมะขามที่แกะเปลือกในลักษณะการใช้ลูกกลิ้งโลหะที่มีเขี้ยวจำนวน 3 ลูกกลิ้งในการแยกเมล็ดออกจากเนื้อมะขาม นับว่า ล้ำมาก! สำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปมะขาม

 

5.เครื่องฟอกย้อมเส้นไหม

ในการผลิตผ้าไหมมีขั้นตอนที่พิถีพิถันใช้เวลานาน ไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า gps เพื่อลดระยะเวลาในการย้อมเส้นไหมและช่วยอำนวยความสะดวก รวมทั้งลดจำนวนแรงงานหรือแรงงานเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น เครื่องย้อมไหมต้นแบบจึงเป็นเครื่องที่ช่วยผ่อนแรงด้วยวิธีดั้งเดิมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยใช้มอเตอร์ในการยก-จุ่มไจไหม ด้วยระบบการทำงานต่างๆทำให้การย้อมสีติดได้ทั่วถึงและสวยงาม

 

6.การพัฒนาเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบต่อพ่วงกับแทรกเตอร์ต้นกำลัง

ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในลำดับต้น ๆ ของโลกที่เป็นผู้นำในการผลิตมันสำปะหลังเพื่อการส่งออก รวมถึงการแปรรูปต่าง ๆ จึงได้เน้นเครื่องปลูกมันสำปะหลังที่สามารถทดแทนการใช้แรงงานคน และมีขั้นตอนที่ง่ายต่อการทำงาน เมื่อนำรถแทรกเตอร์ต้นกำลังต่อพ่วงเข้าไปในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง เครื่องก็จะทำการยกร่องรวมทั้งใส่ปุ๋ยไปด้วย จากนั้นจะใส่ท่อนพันธุ์ลงในชุดตัดปักวิ่งหมุนไปกับพื้นดินทำให้ได้ความยาวของท่อนพันธุ์และระยะปักที่เหมาะสม

 

7.หุ่นยนต์น้องต้นหอมและผักชี

หุ่นยนต์น้องต้นหอมและผักชีเป็นหุ่นยนต์ฝาแฝดที่มีทฤษฎีการควบคุมให้ไม่ล้มลงสู่พื้นดิน ด้วยรูปร่างและลักษณะที่ดึงดูดความสนใจทำให้หุ่นยนต์น้องต้นหอมและผักชีเหมาะสำหรับการเป็นหุ่นยนต์ต้อนรับตามสถานที่สำคัญต่างๆ สามารถเคลื่อนที่ไปได้ทุกทิศทุกทางในพื้นที่ที่เป็นระนาบเดียวกัน และที่พิเศษกว่านั้นคือสามารถเคลื่อนที่ไปบนพื้นที่ความเอียงหรือความลาดชันโดยยังคงสามารถรักษาสภาพการทรงตัวให้ตัวตั้งตรงตลอดเวลา ด้วยจุดเด่นข้อนี้ทำให้หุ่นยนต์สามารถยกของหรือลำเลียงวัตถุที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายบนพื้นที่ลาดชันได้ เช่น แก้วน้ำที่มีน้ำอยู่ภายใน ถาดอาหาร รวมไปการเคลื่อนย้ายเตียงผู้ป่วยอีกด้วย

 

8.เครื่องกรองน้ำผลิตไฟฟ้าแบบพกพา

ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดในพื้นที่ทุรกันดารเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาเครื่องกรองน้ำผลิตไฟฟ้าแบบพกพาให้มีขนาดเล็กน้ำหนักเบาและยังมีระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตที่ใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งผลิตจากการหมุนปั๊มเพื่อสูบน้ำโดยสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โทรศัพท์มือถือได้ในขณะเดียวกันด้วยช่วยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวสามารถที่จะผลิตน้ำเพื่อการบริโภคได้เองหากมีแหล่งน้ำจืดผิวดินในพื้นที่นั้นๆแถมยังมีแหล่งพลังงานสำรองสำหรับโทรศัพท์มือถือในกรณีฉุกเฉินอีกด้วย

เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่นำมาใช้ได้จริงและเกิดประโยชน์ ใครที่อยากจะเห็นนวัตกรรมสุดว้าวของจริง สามารถไปชมได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ

การกำเนิดของคอมพิวเตอร์เมื่อประมาณห้าสิบกว่าปีที่แล้ว เป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่ยุคสารสนเทศ ในช่วงแรกมีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นเครื่องคำนวณ แต่ต่อมาได้มีความพยายามพัฒนาให้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับการจัดการข้อมูล เมื่อเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ได้ก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้สามารถสร้างคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดเล็กลง แต่ประสิทธิภาพสูงขึ้น สภาพการใช้งานจึงใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่และสังคมจึงมีมาก มีการเรียนรู้และใช้สารสนเทศกันอย่างกว้างขวาง ผลของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมกล่าวได้ดังนี้

 

  • การสร้างเสริม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สภาพความเป็นอยู่ ของสังคมเมือง มีการพัฒนาใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อติดต่อสื่อสารให้สะดวกขึ้น มีการประยุกต์มาใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกภายในบ้าน เช่น ใช้ควบคุมเครื่องปรับอากาศ ใช้ควมคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นต้น
  • เสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมและการกระจาย โอกาส เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการกระจายไปทั่วทุกหนแห่ง แม้แต่ถิ่นทุรกันดาร ทำให้มีการกระจายโอการการเรียนรู้ มีการใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล การกระจายการเรียนรู้ไปยังถิ่นห่างไกล นอกจากนี้ในปัจจุบันมีความพยายามที่ใช้ระบบการรักษาพยาบาลผ่านเครือข่ายสื่อสาร
  • สารสนเทศกับการเรียนการสอนในโรงเรียน การเรียนการสอนในโรงเรียนมีการนำคอมพิวเตอร์และเครื่องมือประกอบช่วยในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คำนวณระดับคะแนน จัดชั้นเรียน ทำรายงานเพื่อให้ผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาและการแก้ปัญหาในโรงเรียน ปัจจุบันมีการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น
  • เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติหลายอย่างจำเป็นต้องใช้สารสนเทศ เช่น การดูแลรักษาป่า จำเป็นต้องใช้ข้อมูล มีการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามข้อมูลสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การจำลองรูปแบบสภาวะสิ่งแวดล้อมเพื่อปรับปรุงแก้ไข การเก็บรวมรวมข้อมูลคุณภาพน้ำในแม่น้ำต่าง ๆ การตรวจวัดมลภาวะ ตลอดจนการใช้ระบบการตรวจวัดระยะไกลมาช่วย ที่เรียกว่าโทรมาตร เป็นต้น
  • เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ กิจการทางด้านการทหารมีการใช้เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบควบคุม มีการใช้ระบบป้องกันภัย ระบบเฝ้าระวังที่มีคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงาน
  • การผลิตในอุตสาหกรรม และการพาณิชยกรรม การแข่งขันทางด้านการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมจำเป็นต้องหาวิธีการในการผลิตให้ได้มาก ราคาถูกลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทมาก มีการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหารและการจัดการ การดำเนินการและยังรวมไปถึงการให้บริการกับลูกค้า เพื่อให้ซื้อสินค้าได้สะดวกขึ้น

 

เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตประจำวัน บทบาทเหล่านี้มีแนวโน้มที่สำคัญมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

 

กลับสู่หน้าหลัก https://thinng.com